ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Logo

Obchodní podmínky pro výkup na dálku

Předmět obchodování

Předmětem obchodování je dle těchto všeobecných obchodních podmínek nákup LEGO® stavebnic, dílků nebo figurek v použitém či novém stavu od zákazníků.

Zúčastněné strany

Výkupcem je:

Saviory Bricks, s.r.o.
IČO: 09233172
DIČ: CZ09233172
se sídlem Příkop 843/4, Brno 602 00, Česká republika.

Výkupcem může být i třetí smluvní strana spolupracující se společností Saviory Bricks, s.r.o. Podmínky výkupu v takovém případě zůstávají neměnné.

Zákazníkem je:

Fyzická osoba, která dovrší 18 let věku, a která projeví zájem o využití možnosti prodeje.

1. Uzavření smlouvy mezi výkupcem a zákazníkem

Veškerá komunikace mezi výkupcem a zákazníkem, včetně uzavírání kupních smluv, se uskutečňuje primárně elektronickými prostředky. Je povinností zákazníka zajistit si plně funkční e-mailovou adresu pro účely komunikace s výkupcem. Na tuto e-mailovou adresu bude následně směřována veškerá komunikace od výkupce. Uzavření kupní smlouvy může být realizováno elektronicky či v tištěné formě, v závislosti na preferencích zákazníka. Zákazník má právo zvolit způsob uzavření smlouvy a je povinen tento způsob oznámit výkupci před uzavřením transakce.

2. Vyplnění formuláře

Zákazník je povinen poskytnout výkupci úplné a pravdivé informace nezbytné pro sestavení návrhu kupní smlouvy. Tyto informace zahrnují: jméno a příjmení, číslo bankovního účtu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a v případě výkupů vyšší hodnoty rovněž trvalou adresu, datum narození a číslo občanského průkazu. Zákazník je dále povinen specifikovat předmět prodeje v souladu s možnostmi poskytnutými výkupcem a dle aktuálně platné verze výkupního formuláře.

3. Návrh a odsouhlasení kupní smlouvy

Kupní smlouva se uzavírá ve dvou variantách v závislosti na celkové hodnotě výkupu:

Návrh Karty výkupu nebo Kupní smlouvy je po dohodě na výkupní ceně odeslán zákazníkovi na uvedenou e-mailovou adresu. Zákazník je povinen dokument elektronicky podepsat nebo, pokud dává přednost fyzickému podpisu, vytisknout jej, ručně podepsat a odeslat zpět výkupci. Cena navržená výkupcem je finální a není předmětem dalšího vyjednávání. V případě, že zákazník s navrženou cenou nesouhlasí a nepřistoupí na ni, nedojde k uzavření obchodu, a tedy ani k vystavení Karty výkupu či Kupní smlouvy.

4. Doručení zboží určeného k výkupu

Zákazník je oprávněn zaslat zboží určené k výkupu prostřednictvím dopravce dle výběru výkupce, přičemž náklady na dopravu jsou hrazeny výkupcem. Adresa pro doručení zboží se může lišit od oficiálního sídla či provozoven společnosti Saviory Bricks, s.r.o. a bude zákazníkovi sdělena v rámci procesu výkupu.

Výkupce se zavazuje zaplatit sjednanou výkupní cenu prostřednictvím bankovního převodu na účet uvedený zákazníkem. Platba musí být realizována nejpozději do deseti (10) dnů od okamžiku odeslání zboží dopravcem. Uvedená lhůta může být výjimečně prodloužena v souladu s podmínkou uvedenou v bodě č. 5 Obchodních podmínek.

5. Povinnosti zákazníka při poskytování informací o zboží

Zákazník se zavazuje, že informace poskytnuté v rámci výkupního formuláře budou reálné, úplné a pravdivě odrážejí aktuální stav a specifikace zboží určeného k výkupu. Zákazník je povinen přiložit k výkupnímu formuláři fotografie zboží, které věrně a zřetelně dokumentují jeho stav. Nabídnutá výkupní cena ze strany výkupce je stanovena na základě informací a fotografií poskytnutých zákazníkem a vztahuje se výhradně na zboží v uvedeném stavu.

V případě, že výkupce po fyzickém převzetí zásilky zjistí, že stav nebo množství zboží neodpovídá údajům uvedeným v návrhu kupní smlouvy či výkupním formuláři, má výkupce právo postupovat následovně:

Zákazník tímto potvrzuje své porozumění tomu, že přesnost a úplnost informací o zboží jsou klíčové pro úspěšné uzavření smlouvy a nesprávné či neúplné informace mohou vést k finančním sankcím nebo odstoupení od smlouvy ze strany výkupce.

6. Závěrečná prohlášení

Zákazník tímto výslovně potvrzuje, že je seznámen s veškerými body obchodních podmínek a plně jim rozumí. Dále prohlašuje, že je plně způsobilý a oprávněný k provádění transakcí uvedených v těchto obchodních podmínkách a že zboží, jež předává výkupci, není předmětem nebo výsledkem trestné činnosti.

Tyto obchodní podmínky vešly v platnost dne 1.3.2024.