ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Logo

Zásady ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je:

Saviory Bricks, s.r.o.
IČO: 09233172
DIČ: CZ09233172
se sídlem Příkop 843/4, Brno 602 00, Česká republika.

Zpracovatel osobních údajů

Zpracovatelem osobních údajů je:

Saviory Bricks, s.r.o.
IČO: 09233172
DIČ: CZ09233172
se sídlem Příkop 843/4, Brno 602 00, Česká republika.

Osobní údaje je oprávněn také zpracovávat kterýkoliv zaměstnanec správce.

1. Jaké údaje budou zpracovány

Jméno a příjmení, číslo bankovního účtu, telefonní číslo a emailová adresa. U výkupů v hodnotě vyšší než 15 000 CZK dále trvalá adresa, datum narození a číslo občanského průkazu.

2. K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány

Osobní údaje budou správcem shromažďovány, uchovávány a zpracovávány za účelem vytvoření kupní smlouvy na výkup LEGO® stavebnic, kostek nebo figurek v použitém či novém stavu. Tyto údaje jsou shromažďovány, uchovávány a zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy ochrany osobních údajů.

3. Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou pro splnění účelu zpracování. V případě, že nedojde k uzavření kupní smlouvy, jsou osobní údaje uchovávány maximálně po dobu jednoho měsíce. V případě uzavření kupní smlouvy je doba uchování osobních údajů stanovena na pět let od uzavření smlouvy, což odpovídá období nutnému pro účely daňových a jiných zákonných kontrol dle příslušných právních předpisů.

4. Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány?

Osobní údaje subjektů údajů budou zpracovány správcem jak automatizovaně pomocí informačních technologií a počítačových systémů, tak i manuálně ve formě tištěných dokumentů. Zpracování těchto údajů je prováděno s nejvyšší možnou mírou zabezpečení a v souladu s příslušnými právními normami pro ochranu osobních údajů.

5. Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům

Subjekty údajů mají následující práva v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů:

- právo na přístup k osobním údajům,
- právo na opravu nebo výmaz osobních údajů,
- právo na omezení zpracování,
- právo na informace o zpracovávaných osobních údajích a na vysvětlení procesu zpracování,
- právo vznést námitku proti zpracování
- právo na přenositelnost údajů dle článku 20 nařízení GDPR.

Subjekty údajů mají rovněž právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů, což však neovlivní zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na článku 6 odst. 1 písm. a) nebo článku 9 odst. 2 písm. a) nařízení GDPR. Toto právo není aplikovatelné, pokud zpracování údajů vyplývá ze zákonné povinnosti správce.

Subjekty údajů mohou odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím formuláře dostupného skrze komunikaci přijatou e-mailem nebo zasláním žádosti na e-mailovou adresu bricks@saviory.eu.

Subjekty údajů mají právo požadovat informace o zpracování svých osobních údajů, které musí správce poskytnout bez zbytečného odkladu, s obsahem specifikovaným v článku 15 nařízení GDPR. Správce si může za poskytnutí těchto informací účtovat přiměřenou úhradu, jež nesmí přesáhnout náklady nezbytné k poskytnutí informace.

V případě pochybností o dodržování zákonných povinností spojených se zpracováním osobních údajů mají subjekty údajů právo obrátit se na správce či Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce potvrzuje, že v rámci zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování, jak je definováno v článku 22 odst. 1 a 4 nařízení GDPR, a že osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu ani pro statistické účely.

Osobní údaje budou správcem zpracovány jak automatizovaně s využitím informačních technologií a počítačových systémů, tak i manuálně ve formě tištěných dokumentů, přičemž zpracování je prováděno s maximální možnou úrovní zabezpečení a v souladu s příslušnými právními normami ochrany osobních údajů.

6. Závěrečná ustanovení

Subjekty údajů uznávají, že jsou seznámeny se svými právy podle kapitoly III nařízení GDPR a že poskytují své osobní údaje pravdivě a přesně, a činí tak dobrovolně. Správce se zavazuje shromažďovat osobní údaje pouze v rozsahu, který je nezbytný pro dosažení specifikovaného účelu zpracování, a zpracovávat je výhradně v souladu s tímto účelem.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je poskytnut subjektem údajů svobodně a vědomě a představuje výslovné svolení k zpracování těchto údajů správcem.

Tyto zásady ochrany osobních údajů vešly v platnost dne 1.3.2024.